กำหนดการสอบ TOEFL ITP
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปี 2564

  ครั้งที่               วันรับสมัคร
วันประกาศ
        รายชื่อ/ห้องสอบ
              วันสอบ           เวลาสอบ
วันประกาศ
              ผลสอบ
     1

20 พฤศจิกายน 2563 -
18 ธันวาคม 2563

28 ธันวาคม 2563

        10 มกราคม 2564      09.30 - 11.30 น.        22 มกราคม 2564
     2

22 มกราคม 2564 -
19 กุมภาพันธ์ 2564

         1 มีนาคม 2564          14 มีนาคม 2564      09.30 - 11.30 น.

        26 มีนาคม 2564

     3

26 มีนาคม 2564 -
23 เมษายน 2564

       3 พฤษภาคม 2564
       16 พฤษภาคม 2564      09.30 - 11.30 น.       28 พฤษภาคม 2564
     4

18 มิถุนายน 2564 -
16 กรกฎาคม 2564

      26 กรกฎาคม 2564         8 สิงหาคม 2564      09.30 - 11.30 น.        20 สิงหาคม 2564
     5

24 กันยายน 2564 -
22 ตุลาคม 2564

      1 พฤศจิกายน  2564        14 พฤศจิกายน 2564      09.30 - 11.30 น.      26 พฤศจิกายน 2564
       
หมายเหตุ  1. คณะจะแจ้งเลขที่นั่งสอบทาง Email ตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ และทาง
                 http://www.libarts.psu.ac.th/    
              2. วันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นวันปิดรับชำระเงิน
 
                                                                          แนวปฎิบัติ (Guidelines) 
     1 แนวปฎิบัติในการเข้าสอบ (ฉบับภาษาไทย)
                ดาวน์โหลด
     2   TOEFL ITP Examination Practice Guidelines (English Version)
          Download
     3  การกรอกกระดาษคำตอบ (ฉบับภาษาไทย)
     4  TOEFL ITP Test Taker Handbook
          Download

ค่าสมัครสอบ TOEFL ITP

ประเภทผู้เข้าสอบ
ค่าสมัครสอบ (บาท)
1. นักเรียน
1,800 บาท
2. นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.
1,800 บาท
3. นักศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ
2,000 บาท
4. บุคคลทั่วไป
2,000 บาท

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP:

TOEFLITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1: การฟัง (Listening Comprehension)                35 นาที (50 ข้อ)
ส่วนที่ 2: ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression)     25 นาที (40 ข้อ)
ส่วนที่ 3: การอ่าน (Reading Comprehension)               55 นาที (50 ข้อ)

วิธีสมัคร

1.   โอนเงินเข้าบัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์
                          สาขา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
                          ชื่อบัญชี: งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
                         เลขที่บัญชี: 565-4-00147-4
                         **กรุณาชำระเงินค่าสมัครก่อนกรอกใบสมัครออนไลน์**
      1) นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ม.อ.       คนละ 1,800 บาท
      2) นักศึกษาจากสถาบันอื่น ๆ /บุคคลทั่วไป   คนละ 2,000 บาท

2.   สมัครที่นี่    กรอกรายละเอียดและแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินชำระค่าสมัคร (กรณีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ม.อ. จะต้องแนบไฟล์
                         
สำเนาบัตร นักเรียน บัตรนักศึกษา และบัตรบุคลากร ม.อ. มาด้วย) ไฟล์ *.jpeg, *.pdf., *.doc

3.   การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อท่านได้รับการยืนยันตอบรับการสมัครจากศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์แล้วเท่านั้น

4.   คณะศิลปศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าทดสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น กรณีผู้สมัครสอบไม่ถึง 15 คน ทางคณะศิลปศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์
      ไม่จัดการทดสอบและขอให้ผู้สมัครติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 5 วันทำการ 
หลังจากประกาศยกเลิกการทดสอบ)

วิธีการรับผลสอบ

    1. ผู้เข้าสอบติดต่อรับผลสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ชั้น 1  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    2. หรือรับผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
 เท่านั้น

            1.   จ่าหน้าซองระบุชื่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และที่อยู่ถึงตัวท่านเองบนซองน้ำตาล ขนาด A4 (22.5 x 32.5 ซ.ม.)

  พร้อมติดแสตมป์ 37 บาท ให้กรรมการคุมสอบในวันสอบ

           2.   เขียนเลขที่นั่งสอบ (Seat No.) ไว้ตรงมุมล่างขวา (ดังตัวอย่างการจ่าหน้าซอง)

*ผู้เข้าสอบสามารถติดตามและตรวจสอบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่

http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx

              หมายเหตุ     ผู้เข้าสอบสามารถติดตามและตรวจสอบเส้นทางจดหมายได้เฉพาะไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น                                                            ทั้งนี้ ในกรณีไม่ได้รับผลสอบ ทางคณะจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น