วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552

*ประกาศแนวปฎิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)

 

มคอ.5 รายวิชาที่คณะศิลปศาสตร์ เปิดให้บริการ

ปีการศึกษา 2555

- ภาคการศึกษาที่ 1

- ภาคการศึกษาที่ 2

- ภาคการศึกษาที่ 3

 

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade