วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

tabeng2

 
article menu name                                                                       
ชื่อ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
      ปร.ด.  (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ)
      Doctor of Philosophy Program in Teaching English as an International Language Ph.D.
      Ph.D. (Teaching English as an International Language)
 
article menu topic  
          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับวงการศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  มีความสามารถทางการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ   
article menu intro  

 โครงสร้างหลักสูตร

               หมวดวิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต                                 2          รายวิชา
              หมวดวิชาบังคับ                                                   12         หน่วยกิต
 
              ดุษฎีนิพนธ์                                                         36         หน่วยกิต
 
                                    รวม                                           48         หน่วยกิต

 แผนการศึกษา

             แบบ 1.1 

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

890-611

Doctoral Thesis

8(0-24-0)

890-611

Doctoral Thesis

8(0-24-0)

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

890-611

Doctoral Thesis

8(0-24-0)

890-611

Doctoral Thesis

8(0-24-0)

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

890-611

Doctoral Thesis

8(0-24-0)

890-611

Doctoral Thesis

8(0-24-0)

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

จำนวนหน่วยกิตรวม

8

         แบบ 2.1

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

890-601*

890-603

890-604

Seminar on Special Topics

English as an International Language

Theories of Language and

Learning in Language Teaching

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

890-602*

890-605

890-606

Advanced Academic Writing

Advanced Research

Methodology

Independent Study

2(2-0-4)

3(3-0-6)

3(0-0-9)

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

จำนวนหน่วยกิตรวม

6

 

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

890-612

Doctoral Thesis

9(0-27-0)

890-612

Doctoral Thesis

9(0-27-0)

จำนวนหน่วยกิตรวม

9

จำนวนหน่วยกิตรวม

9

  

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

890-612

Doctoral Thesis

9(0-27-0)

890-612

Doctoral Thesis

9(0-27-0)

จำนวนหน่วยกิตรวม

9

จำนวนหน่วยกิตรวม

9

 

*หมวดวิชาพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต

  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การสอนภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 2. มีบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ อย่างน้อย 1 บทความ หรือมีประสบการณ์การทำวิจัยที่เป็นส่วนหนึงของการศึกษา เทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยพิจารณาจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาใดๆ หรือื่นๆ ที่เทียบเคียงกันได้ และ
 3. มีโครงร่างงานวิจัย เพื่อดุษฎีนิพนธ์ความยาวประมาณ 12-15 หน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ชื่อเรื่อง ความสำคัญ และที่มาของปัญหา (1-2 หน้า)
 • วัตถุประสงค์ คำถามวิจัย สมมุติฐาน (ถ้ามี)

ขอบเขตและข้อจำกัด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี)  (3 หน้า)

 • ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4-5 หน้า)
 • ผังแสดงแผนงาน
 • รายการหนังสืออ้างอิง และ
 • มีผลคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน ระยะเวลา 2 ปี อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
  • TOEFL ไม่ต่ำกว่า 79 (Internet-based)
  • PSU-TEP แต่ละทักษะไม่ต่ำกว่า 70% (Reading, Writing, Listening, Speaking)

 Äกำหนดการรับสมัคร

1.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่าน website ของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.psu.ac.th 

 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   + ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
+ แผ่นพับหลักสูตร      

  

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :                                                                         
c บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (การสมัครสอบ)         cคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       โทรศัพท์  :  0-7428-6983                                                                                โทรศัพท์ : 0-7428-6798
       โทรสาร   :  0-7428-6992                                                                                โทรสาร  : 0-7428-6762
       website : http://www.grad.psu.ac.th                                                               อีเมลล์   : nisakorn.h@psu.ac.th
 

                                                                             ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade