วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

tabde

 
article menu name                                                                       
ชื่อ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนามนุษย์และสังคม)     
      ปร.ด. (พัฒนามนุษย์และสังคม)       
       Doctor of Philosophy (Human and Social Development     
      Ph.D. (Human and Social Development)
 
article menu topic  

          มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรมมีความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวมสามารถแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาตนเองและสังคมทั้งระดับชาติและระดับสากล

 
article menu intro  

 โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แบบ 1.1

แบบ 2.1

หมวดรายวิชาบังคับ

-

6

หมวดรายวิชาเลือก

-

6

หมวดรายวิชาวิทยานิพนธ์

48

36

รวมไม่น้อยกว่า

48

48

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 1.1

  1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 มีประสบการณ์ในการทําโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์และสังคม และ
  2. มีผลงานวิจัยที่มิใช่ผลงานจากการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ ในฐาน TCI กลุ่ม 1หรือกลุ่ม 2 หรือผ่านการนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ (Full Paper) และ
  3. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
  4. คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากข้อ 1.1-1.3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แบบ 2.1

  1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 และ
  2. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  3. คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากข้อ 3.2.1-3.2.2 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

รูปแบบของหลักสูตร

          R หลักสูตรปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปี)

 แผนการศึกษาตามหลักสูตร
          แบบ 1.1         เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัย
                               โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว
          แบบ 2.1         เป็นแผนการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่เน้นการทำวิจัย
                               โดยมีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา
           
 รายวิชาในหลักสูตร

 

แบบ 1.1

แบบ 2.1

895-619 สัมมนาเพื่อการเรียนรู้เชิงบูรณาการ*

895-601 การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม

895-620 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 1*

895-602 นวัตกรรมภาวะผู้นำ และการพัฒนาทุนมนุษย์

895-621 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 2*

895-603 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง

895-622 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 3*

895-619 สัมมนาเพื่อการเรียนรู้เชิงบูรณาการ*

895-631 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

895-620 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 1*

 

895-621 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 2*

 

895-622 สัมมนาการพัฒนามนุษย์และสังคม 3*

 

895-XXX วิชาเลือกไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

 

895-632 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

 

หมายเหตุ  * ไม่นับหน่วยกิต และต้องผ่านการประเมินจากผู้สอน

 

กลุ่มรายวิชาเลือกแบบ 2.1 (เลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

     895-611       การเรียนรู้กับการพัฒนามนุษย์
     895-612  ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม
     895-613  การประเมินผลโครงการเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม
     895-614  ยุทธศาสตร์และการวางแผนการพัฒนามนุษย์และสังคม
     895-615  ชายแดนศึกษา ลักษณะข้ามชาติ และความเป็นอื่น
     895-616  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามนุษย์และสังคม
     895-617  ปฏิบัติการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
     895-618  สัมมนาการจัดการวัฒนธรรมในพหุสังคม


  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)

  PLO 1                นักศึกษาแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ  เมื่อมีการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนามนุษย์และสังคม
   PLO 2           นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนา คุณภาพชีวิตและวางแผนการจัดการองค์กร ชุมชน และสังคม
   PLO 3           นักศึกษาสามารถพัฒนาการวิจัย อธิบายเทคนิคกระบวนการวิจัยที่หลากหลาย เข้าถึงกระบวนทัศน์ที่ทันสมัย  พัฒนาการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
   PLO 4           นักศึกษาสามารถวางแผนและดำเนินการวิจัยที่สำคัญ เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการที่แสดงถึงองค์ความรู้ใหม่ นำไปสู่การพัฒนามนุษย์และสังคม
   PLO 5           นักศึกษาสามารถบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีอย่างรอบด้าน เพื่อนำไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และหาแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ
   PLO 6           นักศึกษารักษาระเบียบวินัย  แสดงความรับผิดชอบ  มีจิตอาสา วางแผนแก้ปัญหาที่ซับซ้อน พัฒนาการทำงานของตนเอง องค์กร และสังคม
   PLO 7           นักศึกษาสามารถพัฒนาการทำงานเป็นทีม  แสดงภาวะการเป็นผู้นำทางวิชาการหรือทางวิชาชีพตามโอกาสและสถานการณ์  ใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่วนร่วม
   PLO 8           นักศึกษาสามารถศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาประเด็นปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน
   PLO 9           สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอและเผยแพร่ผลงานและอื่นๆ อย่างเป็นระบบ อันเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


 

อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   + ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ
+ แผ่นพับหลักสูตร
     
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
c บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (การสมัครสอบ)         cคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       โทรศัพท์  :  0-7428-6983                                                                              โทรศัพท์ : 0-7428-6721
       โทรสาร   :  0-7428-6992                                                                              อีเมลล์   : kittipat.sa@psu.ac.th
       website : http://www.grad.psu.ac.th                                                             website :  http://www.genedu.libarts.psu.ac.th/
 
 

                                                                      

นักศึกษาแสดงออกถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการ  เมื่อมีการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการพัฒนามนุษย์และสังคม

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade