วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

tabmasterthai

article menu name
 (ภาษาไทย) :        ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
                        สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์
                        ศศ.ม. (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์)
 (ภาษาอังกฤษ) :    Master of Arts Program in
                        Thai and Applied Thai
                        M.A. (Thai and Applied Thai)
article menu topic

          ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาศาสตร์ภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ทั้งในแง่รากฐานและวิชาการประยุกต์อันเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น เพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ามกลางพลวัตและความเป็นพหุลักษณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก            

article menu intro

รูปแบบของหลักสูตร

            R หลักสูตรปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปี)
           
R หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

R รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

แผนการศึกษาตามหลักสูตร

- แผน ก แบบ ก 1 (วิทยานิพนธ์)     มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอด   หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมายเหตุ  ทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ

- แผน ก แบบ ก 2  (ศึกษารายวิชา และวิทยานิพนธ์) 

       มีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมตลอด  
       หลักสูตร ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และศึกษา
       รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

หมายเหตุ  สอนเป็นภาษาไทย และทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
- แผน ข (สารนิพนธ์)
       มีจำนวนหน่วยกิตสารนิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร 
       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก
       ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก1

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และ

2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

3. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ หรือวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus/ISI/TCI หรือผ่านการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ หรือมีประสบการณ์ในการทําวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

แผน ก แบบ ก2

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ

2. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
            และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก(2)

แผน ข

  1. หมวดวิชาบังคับ

12

12

  1. หมวดวิชาเลือก

6

18

  1. วิทยานิพนธ์

18

-

  1. สารนิพนธ์

-

6

รวมไม่น้อยกว่า

36

36

รายวิชาบังคับ

ทฤษฎีวรรณคดี

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ภาษาไทย

ทฤษฎีคติชนวิทยา

วิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายวิชาเลือก

กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ภาษาไทย

กลุ่มคติชนวิทยา

กลุ่มวิชาวรรณคดี

-       พัฒนาการภาษาไทย

-       วัจนปฏิบัติศาสตร์ในพื้นที่สาธารณะ

-       ภาษาไทยกับอุดมการณ์เพศสภาพ

-       ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นใต้ในวาทกรรมการเมือง

-       ภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับการสอนภาษา

-       สัมมนาภาษาศาสตร์ภาษาไทย

-       ตำนานและพิธีกรรม

-       เพลงพื้นบ้านและนิทานท้องถิ่น

-       คติชนถิ่นใต้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

-       คติชนกับประวัติศาสตร์นิพนธ์ถิ่นใต้

-       คติชนถิ่นใต้ในเชิงวัฒนธรรมประชานิยม

-        สัมมนาคติชนวิทยา

-        พัฒนาการวรรณคดีไทย

-        วรรณคดีวิจารณ์

-        วรรณคดีไทยกับสื่อสมัยใหม่วรรณคดีท้องถิ่นภาคใต้สมัยใหม่

-        วรรณคดีไทยและวัฒนธรรมประชานิยม

-        วรรณคดีไทยในแง่มุมของเพศวิถี

-        สัมมนาวรรณคดีไทย

         

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) 

PLO 1  นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการได้เป็นอย่างดี

PLO 2  นักศึกษามีความรู้และเข้าใจทั้งภาษาไทยยุคเก่ารวมถึงภาษาไทยร่วมสมัย จนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ในด้านภาษาศาสตร์
          ภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ไปศึกษาวิจัยได้ เพื่อให้ทันโลกและรักษาเอกลักษณ์ของตนในบริบทพหุลักษณ์ของภาคใต้

PLO 3  นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์วิจารณ์ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทยที่สอดคล้องกับการดำรงอยู่และการ
          เปลี่ยนแปลงสำหรับการวิจัยและพัฒนา

PLO 4  นักศึกษารู้หลักทฤษฎีทั้งสามศาสตร์อย่างสัมพันธ์กัน รู้จักคิดอย่างลุ่มลึกและกว้างขวาง ต่อยอดความรู้ที่ตนเองได้ศึกษา

PLO 5  นักศึกษามีความมุ่งมั่น คิดอย่างสมเหตุสมผล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน รวมทั้งทักษะทางสังคม

PLO 6  นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางภาษาไทย โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสมกับบริบทและกาลเทศะผ่านผลงานทาง
           วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

นักศึกษาแผน ก  แบบ ก 1

1) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

2) สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

แผน ก แบบ ก 2

 

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

 

2) สำหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว

 

แผน ข

 

1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

 

2) สำหรับรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
c บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (การสมัครสอบ)       cคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       โทรศัพท์  :  0-7428-6983                                                                        คุณกิตติปัทม์ แสงงาม ภาควิชาสารัตถศึกษา
       โทรสาร   :  0-7428-6992                                                                        โทรศัพท์ : 0-7428-6721
       website : http://www.grad.psu.ac.th                                                        อีเมลล์   : kittipat.sa@psu.ac.th   
                                                                                                                 website : http://www.genedu.libarts.psu.ac.th/

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade