วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

tabde

 
article menu name  
(ภาษาไทย) :      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
                      สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
                      ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม)
 (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts Program in
                     Human And Social Development
                     M.A. (Human And Social Development)
 
article menu topic  

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจมนุษย์และสังคมแบบองค์รวมสามารถแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาตนเองและสังคมทั้งระดับชาติและระดับสากล

 
article menu intro  

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา

แผน ก แบบ ก(1)

แผน ก แบบ ก(2)

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาบังคับ

-

9

12

2. หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า

-

9

18

3. สารนิพนธ์

-

-

6

4. วิทยานิพนธ์

36

18

-

รวมไม่น้อยกว่า

36

36

36

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)

ELO 1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ในการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ และตระหนักในการใช้ธรรมาภิบาล
ELO 2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจแนวคิดทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคมแบบองค์รวม ท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้
ELO 3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย เพื่อแสวงหาความรู้ในศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม นำไปสู่การพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม
ELO 4 นักศึกษาสามารถดำเนินการวิจัย เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ และนำความรู้ไปสู่การพัฒนามนุษย์และสังคม
ELO 5 นักศึกษาสามารถใช้แนวคิดและทฤษฎีไปวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์
ELO 6 นักศึกษารักษาระเบียบวินัย แสดงความรับผิดชอบ มีจิตอาสาในการพัฒนาการทำงานของบุคคล องค์กร ชุมชน และสังคมแบบองค์รวม
ELO 7 นักศึกษาแสดงออกทักษะความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีมร่วมกับองค์กร ชุมชน และสังคม โดยสามารถแก้ปัญหา ตัดสินใจ และปรับปรุงการทำงานด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
ELO 8 นักศึกษาสามารถศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ELO 9 สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้า นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทั้งในระดับชาติ และระดับสากลตามศักยภาพของบุคคล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ภาคปกติ)
แผน ก แบบ ก 1

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และ
2. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้น ๆ หรือผ่านการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการหรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัยมาแล้ว หรือ
3. ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Research Proposal) ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
4. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 2 ปี

แผน ก แบบ ก 2

ผู้สมัครประเภททั่วไป
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 1 ปี

ผู้สมัครประเภทเกียรตินิยม
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา
2. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป กรณีที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายให้คิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงเทอมสุดท้ายของภาคการศึกษา 1/2558
3. ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

ผู้สมัครประเภทโควตา
1. เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาตลอดหลักสูตร 3.25 ขึ้นไป (ไม่นับรวมในภาคการศึกษาสุดท้าย)
2. ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

หมายเหตุ กรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่สอดคล้อง หรือเพิ่มเติมจากคุณสมบัติข้างต้น และจำนวนรับผู้สมัครเรียนทุกประเภทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ภาคพิเศษ)
แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข

ผู้สมัครประเภททั่วไป
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือ
2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาพัฒนามนุษย์และสังคมอย่างน้อย 1 ปี

ผู้สมัครประเภทโควตา
1. ประเภทผู้บริหาร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี
- เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระดับชำนาญการ (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
- ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
2. เจ้าหน้าที่/นักการเมืองท้องถิ่น
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
- เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำหน้าที่ เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย์และสังคม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และได้รับทุนการศึกษา
- ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
3. ประเภทนักศึกษาเรียนดีของคณะศิลปศาสตร์
- เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 3.25 ขึ้นไป (ไม่นับรวมในภาคการศึกษาสุดท้าย)
- ไม่ต้องสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2)
1. ลงทะเบียนเรียนตามหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด
2. นำเสนอบทความในเวทีการประชุมระดับชาติขึ้นไป (Proceeding) และ
ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารในฐาน
TCI 1 หรือ 2 ซึ่งได้รับการตอบรับจากวารสารว่าได้รับบทความแล้ว (Submit)
3. ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารในฐาน TCI 1 หรือ 2 ซึ่งได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความ หรือได้รับการตีพิมพ์จากวารสาร (Accept/Accepted)

หมายเหตุ:  นักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์สามารถเลือกทำข้อ 2 หรือ 3 เพียงจำนวนหนึ่งข้อ

นักศึกษาที่ทำสารนิพนธ์ (แผน ข)
1. ลงทะเบียนเรียนตามหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด
2. นำเสนอบทความในเวทีการประชุมระดับชาติขึ้นไป (Proceeding)

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์  :  0-7428-6983
โทรสาร   :  0-7428-6992
website :  http://www.grad.psu.ac.th
คุณกิตติปัทม์ แสงงาม และ คุณชนัญญา มีงาม
โทรศัพท์ : 0-7428-6721 / 0-7428-9506
อีเมลล์   : kittipat.sa@psu.ac.th / chananya.sa@psu.ac.th

  website : http://www.genedu.libarts.psu.ac.th/
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร + รายละเอียดหลักสูตร(มคอ 2) พ.ศ.2558 แผ่นพับหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ภาคปกติ) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ภาคพิเศษ)  

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade