วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

 สถิตินักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชา

รหัส

53

54

55

56

57

58

รวม

พัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคปกติ)

-

-

-

2

12

4

18

พัฒนามนุษย์และสังคม (ภาคพิเศษ)

-

8

11

27

27

18

91

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
(ภาคปกติ)

-

-

1

-

2

4

7

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
(ภาคพิเศษ)

-

7

9

13

37

27

93

ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์(ภาคปกติ)

-

-

-

-

-

5

5

รวมทั้งหมด

214

    ข้อมูล ณ วันที่  13 สิงหาคม 58

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade