วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(ระดับปริญญาโท) 
 

 
วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์                     

        รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

 
 

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปี2549-2553

 

ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
  มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาต่างชาติ ที่มีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5
  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ 16,000บาท และภาคพิเศษ 21,000บาท
  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ภาคปกติ 21,000บาท และภาคพิเศษ 21,000บาท
 • ทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์- ทุนวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โครงการละไม่เกิน 6,000 บาท
 • ทุนสมทบและทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ทุนสมทบวิทยานิพนธ์ ทุนละ 6,000 บาท
 • ทุนสมทบเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 • แหล่งทุนการศึกษาอื่น ๆ เช่น ทุนบัณฑิตศึกษาสงขลานครินทร์ ทุนผู้ช่วยสอนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุนราชกรีฑาสโมสร ทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์ ทุนอุดหนุนการวิจัยของมูลนิธิการศึกษาเซล 100 ปี ทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ภาคปกติ อัตราเหมาจ่าย 21,000 บาท/ภาคการศึกษา
       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ภาคพิเศษ อัตราเหมาจ่าย 30,000 บาท/ภาคการศึกษา
       สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ อัตราเหมาจ่าย 16,000 บาท/ภาคการศึกษา
       สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคพิเศษ อัตราเหมาจ่าย 21,000บาท/ภาคการศึกษา

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade