วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

tabthai

 
   
article menu name  

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต์)
Bachelor of Arts (Applied Thai)

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาไทยประยุกต์)
B.A. (Applied Thai)

 
vision  
            มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ภาษาไทย สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมไทย อีกทั้งนำความรู้ทางภาษาไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิชาชีพต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยจัดกลุ่มวิชาโทเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาตามความสนใจ และความถนัด 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน 2. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ และ 3. ภาษาและวัฒนธรรมไทยกับการจัดการ รวมถึงจัดให้เรียนภาษาอื่น จำนวน 15 หน่วยกิต ซึ่งแสดงให้เห็นชัดว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์จะสามารถนำความรู้ในรายวิชาบังคับไปประยุกต์ใช้กับวิชาโทต่างๆ ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านภาษาไทยได้ อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้กับความรู้ด้านภาษาอื่นและศาสตร์อื่นๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ในงานอาชีพ
 
article menu intro  

       รูปแบบของหลักสูตรฯ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จัดการเรียนการสอน 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1  กรณีเลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา (ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2)
แบบที่ 2 กรณีไม่เลือกเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชนดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. งานสื่อสารมวลชน เช่น บรรณาธิการ คอลัมนิสต์
  2. งานโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เช่น พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
  3. งานวิชาการทางภาษาไทย เช่น นักวิชาการอุดมศึกษา
  4. งานสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เช่น ครูโรงเรียนนานาชาติ
  5. งานสารบรรณ / งานเอกสารในองคืกรของรัฐและเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ
  6. งานวัฒนธรรมชุมชน เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำจังหวัด
  7. งานอาชีพอิสระ เช่น นักเขียน นักแปล
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
แผ่นพับหลักสูตร
 
 

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade