วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

tabchinese

 
 
article menu name  

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
           Bachelor of Arts (Chiness)


ชื่อย่อ :  ศศ.บ. (ภาษาจีน)
           B.A. (Chinese)

 
vision  

            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรมจีน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและประยุกต์ใช้ภาษาจีนในสาขาวิชาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการทั้งในระดับภูมิภาค และระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มีแผนการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ โดยจะเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากทักษะภาษาจีนเชิงวิชาการแล้ว หลักสูตรยังได้จัดรายวิชาเอกเลือกที่เพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา อันได้แก่ กลุ่มวิชาการสอนหรือกลุ่มวิชาธุรกิจบริการ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการฝึกงาน หรือปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานการณ์จริงเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาต่อไป

 
article menu intro  

 รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี โดยจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 แผน ดังนี้
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
      1. แผน 4+0 คือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ปี
      2.
แผน 3+1 คือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ปี (ชั้นปีที่ 1, 2 และ 4)
         
และเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ปี (ชั้นปีที่ 3)

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
       1. แผน 4+0 คือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 4 ปี
       2. แผน 3+1 คือ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 ปี (ชั้นปีที่ 1, 3 และ 4)
           และเรียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ปี (ชั้นปีที่ 2)

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

หลักสูตรมีความร่วมมือกับ Fudan University  หรือมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและมีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ วัฒนธรรม ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมจีน ในการรองรับความต้องการของสังคม และประเทศชาติ
3. ผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ ไปพัฒนาตนเอง และสังคมอย่างมีคุณธรรม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชนดังตัวอย่างต่อไปนี้

  1. ครู อาจารย์  หรือวิทยากรสอนภาษาจีน
  2. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ใช้ภาษาจีน เช่น กระทรวงการต่างประเทศ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ หรือฝ่ายประสานงานต่างประเทศในองค์กรเอกชนของหน่วยงาน องค์กรและบริษัทต่างๆ
  4. งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เช่น งานโรงแรม  มัคคุเทศก์ สายการบิน บริษัทนำเที่ยว ฯลฯ
  5. อาชีพอิสระที่ใช้ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น นักแปล ล่าม พนักงานจำหน่ายสินค้า ฯลฯ 

 

 
อาจารย์ประจำหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2554
อาจารย์ประจำหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2559
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2554
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2559
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีน
+ หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
+ หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
แผ่นพับหลักสูตร
 
   

 

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade