วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

tabeng

article menu name

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
B.A. (English)

vision
           ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้งภาษาต่างประเทศอื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเข้าใจพหุวัฒนธรรมในบริบทสังคมปัจจุบัน สามารถแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนและสร้างสรรค์งานในสาขาอาชีพได้
article menu intro

       วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถโดยมีคุณลักษณะดังนี้
1)  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2)  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศอื่นในการติดต่อสื่อสารได้
3)  มีทักษะด้านการทำงานร่วมและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความเข้าใจใน
    ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
4)  มีคุณธรรมและจริยธรรม

       จุดเด่นของหลักสูตร

- มุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
- มีกลุ่มวิชาเลือกเอกที่นำไปสู่อาชีพด้านการแปล การท่องเที่ยว ธุรกิจและสื่อสารมวลชน
- มีกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศอื่นให้นักศึกษาเลือกเรียน (ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษา
เกาหลี)
- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Work-integrated Learning โดยกำหนดให้นักศึกษาทุกคน
  ปฏิบัติสหกิจ
- มีมาตรฐานระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยการสอบ TOEIC (ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน) 
หรือ
  ข้อสอบมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า
- จัดการศึกษาร่วมกับคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
  สำหรับวิชาในกลุ่มการท่องเที่ยว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. งานสำนักงานของหน่วยงานราชการที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุล
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่าอากาศยาน สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
2. งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ เช่น งานโรงแรม มัคคุเทศก์ สายการบิน ฯลฯ
3. งานสำนักงานเช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่าย
   ต่างประเทศ เป็นต้น
4. งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน เช่น นักเขียน เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร เป็นต้น
5. ตัวแทนธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
6. นักแปลอิสระ
7. วิทยากรให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
+ หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
+ หลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
   

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade