วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

tabcommunty

 
 
article menu name  

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ชุมชนศึกษา)
Bachelor of Arts (Communtity Studies)

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ชุมชนศึกษา)
B.A. (Community Studies)

 
vision  

            ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ต่อประเด็นการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของชุมชนและสังคม แสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้จากชุมชนผ่านกระบวนการวิจัย ต่อยอดทุนชุมชนโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่อดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ความเป็นเอกลักษณ์ของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาชุมชนศึกษา ใช้ชุมชนท้องถิ่นภาคใต้เป็นฐานในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย สามารถต่อยอดทุนชุมชนและบูรณาการศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

 
article menu intro  

       วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดปัญญาที่จะนำความรู้ไปใช้กับชีวิตจริงได้ มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับองค์รวมของชุมชนที่เชื่อมโยงกับชุมชนอย่างรู้เท่าทัน กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถแสวงหาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และคุณค่าของชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย รวมทั้งสามารถจัดการองค์ความรู้ในชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
3. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เพื่อสร้างชุมชนให้เป็นสังคมดีที่เข้มแข็ง และยั่งยืน
4.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะต่อชุมชน

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. งานในองค์กรภาครัฐ เช่น งานชุมชนสัมพันธ์ นักวิจัยชุมชน พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนากร นักวิชาการกรมการพัฒนาชุมชน
  2. งานในองค์กรภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานรับผิดชอบต่อสังคม
  3. งานในภาคประชาชน เช่น พนักงานสวัสดิการชุมชน เจ้าหน้าที่กองทุนชุมชนเมือง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  4. อาชีพอิสระ เช่น นักธุรกิจชุมชน นักพัฒนาทรัพยากรชุมชน
  5. อื่นๆ
 
อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
การรับรองหลักสูตร  + แผ่นพับหลักสูตร
 
   

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade