วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(ระดับปริญญาตรี) 
 

 

 

        

            รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

 สวัสดิการและบริการต่าง ๆ แก่นักศึกษา


1. ศูนย์ Self-Access Learning Center ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประชาชนทั่วไป ให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) VCD และ DVD เพื่อการศึกษา รายการการศึกษาผ่านดาวเทียม และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ซึมซับทางด้านศิลปวัฒนธรรม
2. ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา
3. ห้อง ELLIS (English Language Learning and Instruction System) เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ โดยได้รับการสนับสนุนโปรแกรม ELLIS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องละหมาด และห้องพยาบาล
5. ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) และตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์

ทุนการศึกษา
         คณะเล็งเห็นความสำคัญของผู้ที่มีความสามารถด้านต่าง ๆ จึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน โดยจัดให้มีทุนการศึกษา เช่น ทุนเรียนดี ทุน English Camp ทุนทำงานแลกเปลี่ยน ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ทุนสนับสนุนนักศึกษาขาดแคลน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล(กยศ.) ฯลฯ

 โครงการ Study Abroad

       คณะศิลปศาสตร์ มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในต่างประเทศ จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ช่วงปิดภาคฤดูร้อน (มี.ค.-พ.ค.) ที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อฝึกทักษะทางภาษากับเจ้าของภาษาและตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ โดยมีคณะศิลปศาสตร์อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานและการเดินทาง นอกจากนี้ยังสามารถเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาได้

 ตลาดแรงงาน

       ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถเข้าทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น งานบริการ งานประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารธุรกิจ งานมัคคุเทศก์ งานสำนักงาน งานเลขานุการ งานสอน งานวิชาการทางภาษา งานพิธีกร ผู้ประกาศ นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ/นักวิจัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่น บริหารจัดการโครงการ ธุรกิจการจัดการชุมชน งานจัดการทางวัฒนธรรม และประกอบอาชีพอิสระเช่น งานแปล ล่าม เป็นต้น

 ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา

      ระดับปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณภาคการศึกษาละ 16,000 บาท(นักศึกษาที่มีรหัส 57 เป็นต้นไป)
      ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

    • ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 69,000 บาทต่อภาคการศึกษา (ตลอดหลักสูตรมี 8 ภาคการศึกษา)
    • ค่า ธรรมเนียมแรกเข้าและค่าทดสอบ HSK 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 13,000 บาท ในปีการศึกษาแรก และสำหรับนักศึกษาต่างชาติจะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม จำนวน 30,000 บาท ในปีการศึกษาแรก

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade