วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

 

ลำดับ ประกาศและแนวปฏิบัติ
8 แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 new icon
7 นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2563

6 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
  Announcement_English
5 งดการส่งงานในกล่องส่งงานของนักศึกษา ในรายวิชาคณะศิลปศาสตร์ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
4 ขอแจ้งแนวทางการเปิดสอนรายวิชาภาคฤดูร้อน 2562 คณะศิลปศาสตร์
3 แนวปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
2 แนวทางการจัดการเรียนการสอนการสอบ และการปฏิบัติงานกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
  Announcement_English
1 แนวทางการจัดสอบปลายภาค 2/2563 คณะศิลปศาสตร์  ||  Announcement_English

 

 

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade