วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

บริการแปลเอกสาร

          ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นภาษาไทย และแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

ประเภทเอกสาร

  • เอกสารราชการแบบฟอร์มต่าง ๆเช่น บัตรประชาชนไทย ใบขับขี่ไทย ทะเบียนสมรสทะเบียนหย่า ปริญญาบัตร ทะเบียนบ้าน ฯลฯ

  • เอกสารทั่วไป เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือรับรองบุตร หนังสือให้ความยินยอม ฯลฯ

  • เอกสารเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับวิชาการ/ใช้ศัพท์เทคนิคและโครงสร้างซับซ้อน เช่น บทคัดย่อวิจัย แบบสอบถามวิจัย ศัพท์ยาก (Technical Term) หนังสือมอบอำนาจ ข้อตกลงทางธุรกิจ พินัยกรรม ฯลฯ
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารบริหารคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Tel: 0-7428-6655, 0-7428-9505  Fax: 0-7428-6707
E-mail: laoc.psu@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/LAOCPSU
Website: http://www.libart.psu.ac.th

 
 

ประกาศอัตราค่าแปลเอกสารคณะศิลปศาสตร์
<<<สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>>

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade