วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

     
     

                ด้วยวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เป็นวันที่พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เปลี่ยนสถานภาพจากหน่วยงานราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้วนั้น

ส่งผลให้รูปแบบโครงสร้างภายในส่วนงานของคณะศิลปศาสตร์ปรับเปลี่ยนไปตามข้อกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสาย

งานจากทุกหน่วยงานภายในคณะแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรับโครงสร้างองค์กรของคณะศิลปศาสตร์

ในบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คณะศิลปศาสตร์จึงจัดโครงการสัมมนาคณะศิลปศาสตร์

หัวข้อ “การปรับโครงสร้างองค์กรคณะศิลปศาสตร์ในบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2559

ณ โรงแรมอนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.สิเกา จ.ตรัง ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรทุกสายงานจากทุกหน่วยงานภายใน

คณะได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

ของคณะศิลปศาสตร์ในบริบทการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

           กิจกรรมในการสัมมนาประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้บุคลากรก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้านสำคัญและสร้างโอกาส

ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับคณะศิลปศาสตร์

          โดยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรได้ร่วมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่คณะ การกำหนดรูปแบบโครงสร้างแนวทางการบริหารภายในส่วนงานของคณะศิลปศาสตร์ และแนวทางการจำแนกภาระงานต่างๆ

ในอนาคตที่สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารภายในของส่วนงานวิชาการ

         ในส่วนบุคลากรสายสนับสนุนมีการรวมกลุ่มเพื่อทบทวนขอบเขตงานและกระบวนการทำงานภายใต้โครงสร้างองค์กรรูปแบบใหม่

ตามแนวคิดในการปรับระบบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฉบับใหม่

ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเล่าสู่กันฟังและมีการพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ตรง โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

                    
     
        
     
     
     
 
     
 
     
 
     
     
    ภาพทั้งหมด>>

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade