วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

 

การขายทอดตลาด

ประกาศผู้ชนะ

                                                       รายการประกาศผู้ชนะ    วันที่ลงประกาศ
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา
  ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ระบบ คลิกรายละเอียด new icon
  30 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียนดนตรี LA 511 ชั้น 5
  อาคารเรียน คณะศิลปศาสตร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา คลิกรายละเอียด
  11 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 2563  คลิกรายละเอียด
     9 ตุลาคม 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดบริเวณป้ายคณะศิลปศาสตร์
  บริเวณถนนโดยรอบบริเวณสนามหญ้า  จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    24 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น 3
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    24 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น 2
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    24 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น 1
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    24 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ชั้น B
  อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์  จำนวน 1 คน คลิกรายละเอียด
    24 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 เครื่อง คลิกรายละเอียด
    3 กันยายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2563  คลิกรายละเอียด
   21 กรกฎาคม 2563
    2 มิถุนายน 2563
  20 พฤษภาคม 2563
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2563  คลิกรายละเอียด 
   30 เมษายน 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา คลิกรายละเอียด 
   3 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ระหว่างเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2562 คลิกรายละเอียด
   21 มกราคม 2563
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ คลิกรายละเอียด 
  10 มกราคม 2563
 1 พฤศจิกายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 2562 คลิกรายละเอียด 
   25 ตุลาคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2562 คลิกรายละเอียด
  30 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2562 คลิกรายละเอียด
   30 เมษายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์
  คลิกรายละเอียด 
  30 กันยายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ระหว่างเดือน ต.ค.2561 ถึงเดือน ธ.ค.2561
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวนเงิน 1,927,408.30 บาท) คลิกรายละเอียด
    23 เมษายน 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา คลิกรายละเอียด
    25 ตุลาคม 2561
 • จ้างเหมาบริการทัวร์ ทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์ คลิ๊กรายละเอียด
  9 พฤศจิกายน 2560

 ประกวดราคา

                                                       รายการประกวดราคา    วันที่ลงประกาศ
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   คลิกรายละเอียด new icon
 4 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนดนตรี LA 511 ชั้น 5
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   คลิกรายละเอียด
   28 ตุลาคม 2563
 • ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียนดนตรี LA 511 ชั้น 5
  อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   คลิกรายละเอียด
   21 ตุลาคม 2563
 • ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา
  ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   คลิกรายละเอียด
   26 ตุลาคม 2563
 • ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   คลิกรายละเอียด
   16 ตุลาคม 2563
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (กำหนดยื่นในวันที่ 2 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)  คลิกรายละเอียด
  21 สิงหาคม 2563
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (กำหนดยื่นในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)  คลิกรายละเอียด
 21 พฤษภาคม 2563
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (กำหนดยื่นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)  คลิกรายละเอียด
 8 พฤษภาคม 2563
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (กำหนดยื่นในวันที่ 31 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)  คลิกรายละเอียด
  14 มกราคม 2563
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (กำหนดยื่นในวันที่ 9 มกราคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)  คลิ๊กรายละเอียด 
  23 ธันวาคม 2562
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (กำหนดยื่นในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)  คลิ๊กรายละเอียด
   17 ตุลาคม 2562
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (กำหนดยื่นในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)  คลิ๊กรายละเอียด
    3 ตุลาคม 2561
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (กำหนดยื่นในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)  คลิ๊กรายละเอียด 
 19 กันยายน 2561
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  (กำหนดยื่นในวันที่ 11 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)  คลิ๊กรายละเอียด 
 30 สิงหาคม 2561
  18 ตุลาคม 2560
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
         (กำหนดยื่นในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.)  คลิ๊กรายละเอียด 
 16 ตุลาคม 2560

 

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

                                  รายการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง        วันที่ลงประกาศ
     4 พฤศจิกายน 2563
     16 ตุลาคม 2563
     21 สิงหาคม 2563
     21 พฤษภาคม 2563
      8 พฤษภาคม 2563
    14 มกราคม 2563
    19 ธันวาคม 2562
     17 ตุลาคม 2562
    3 ตุลาคม 2561
    19 กันยายน 2561
    30 สิงหาคม 2561

     16 ตุลาคม 2560

ประกาศสอบราคา

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade