ความเป็นมาครบรอบ 20 ปี คณะศิลปศาสตร์

 

      ในโอกาสที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำลังย่างเข้าสู่การครบรอบ 20 ปี  ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2540 คณะศิลปศาสตร์จึงมีการกำหนดแผนการดำเนินงานโครงการ "ครบรอบ 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ และศิษย์เก่า เนื่องในโอกาสนี้ 

ประวัติคณะ


          แนวคิดในการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ได้เริ่มมาตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5 และดำเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งถึงแผนฯ ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2536-2539) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้เสนอทบวงมหาวิทยาลัยขอจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เพื่อรองรับและดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาศึกษาทั่วไป สนองตอบต่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาการวิจัย รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

          ในปี พ.ศ.2538 คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เสนอร่างโครงการจัดตั้งคณะ ศิลปศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 จากนั้นดำเนินการเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2540

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ลงนามอนุมัติให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 (จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์) โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 114 ตอนที่ 47 ก วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2540 ซึ่งมีผลบังคบใช้ในวันถัดมา และได้กำหนดปริญญาในสาขาศิลปศาสตร์ กำหนดสีประจำสาขาในคณะศิลปศาสตร์ เป็นสีแดงส้มโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฏีกาเล่ม 116 ตอนที่ 53 ก วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2542

          คณะศิลปศาสตร์แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ภาควิชา คือภาควิชาสารัตถศึกษาและภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 76 ง หน้า 35 ข้อ 14 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2542 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีคำสั่งที่ 1543/2542 ตัดโอนตำแหน่งและเงินเดือนอาจารย์และข้าราชการจากภาควิชาสารัตถศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มาสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 เป็นต้นมา

     กิจกรรมครบรอบ 20 ปี คณะศิลปศาสตร์
 
 ลำดับ             ช่วงเวลา                        กิจกรรมระดับคณะ/หน่วยงาน
   1              มกราคม โครงการเปิดรั้วสีบลูสู่บ้านสีแดง
   2       มกราคม - ธันวาคม ประชาสัมพันธ์โลโก้ 20 ปี คณะศิลปศาสตร์ ท้ายบันทึกข้อความและหนังสือ
   3       มกราคม - กันยายน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะเพื่อชีวิต
   4            กุมภาพันธ์ We care, we share 
   5             มีนาคม โครงการค่ายดอกเข็มบาน ณ ลานชุมชน
   6          7 เมษายน  โครงการการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1
   7      28-30 เมษายน  โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2
   8       26 พฤษภาคม โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้ง 9
   9      เมษายน - กันยายน โครงการรักการอ่าน คณะศิลปศาสตร์
  10       17-18 สิงหาคม ม.อ.วิชาการ
  11         14 กันยายน วันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ โครงการ "เทศน์มหาชาติ"
  12          15 ตุลาคม ฟันรัน มินิมาราธอน 
  13          22 ธันวาคม  กิจกรรมสถาบันขงจื้อ

 

           คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มนตรี  มีเนียม ประธานโครงการ และตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร คณะศิลปศาสตร์ ส่งมอบเงินบริจาคโครงการเทศน์มหาชาติ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี      คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ เงินทำบุญทั้งหมดที่ได้รับบริจาคจากจากผู้มีจิตศรัทธา และได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานทั้ง  ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 271,126.50 บาท  ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมไปทั้งสิ้นจำนวน 135,224 บาท ดังรายการต่อไปนี้

รายรับ

 1. เงินบริจาค                                                       271,126.50  บาท
 2. เงินรายได้คณะฯ สนับสนุนการจัดกิจกรรม          100,000   บาท

                                                                     รวม     371,126.50  บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม

 1. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์                                                     92,724  บาท
 2. ปัจจัยถวายพระ และอื่นๆ                                       42,500  บาท
 3. เงินบริจาควัด และโรงเรียน                                    60,000  บาท
 4. เงินบริจาคกองทุนคณะศิลปศาสตร์                168,626.50  บาท
 5. เบิกจ่ายคืนคณะ (เงินรายได้)                                   7,276 บาท

                                                                     รวม     371,126.50 บาท

โดยหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแล้วนั้น เงินบริจาคทั้งหมดมอบให้คณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ เพื่อสมทบกองทุนคณะศิลปศาสตร์ และนำเข้าช่วยเหลือพื้นที่วัด และโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา และนราธิวาส เป็นจำนวน 228,626.50 บาท ดังรายการต่อไปนี้

1. บริจาคเงินแก่โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระราชกุศลวัดประชุมชลธารา

 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จำนวน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560
            2. บริจาคทุนการศึกษาโรงเรียนวัดหัวป่า อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 15,000 บาท 
 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
            3. บริจาคทุนการศึกษาโรงเรียนวัดคูวา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 15,000 บาท
 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
            4. สมทบทุนการศึกษากองทุนคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 168,626.50 บาท
 
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่บำเพ็ญนี้ จงดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกทิพาราตรีกาลเทอญฯ 
        
 
  

ดาวน์โหลดโลโก้ 20 ปี คณะศิลปศาสตร์

                           เวอร์ชั่นภาษาไทย
                   เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

          ดาวน์โหลด

         ดาวน์โหลด

          Download

          Download

  ดาวน์โหลดเทมเพลตบันทึกข้อความ / หนังสือ        ภาษาไทย      ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมครบรอบ 20 ปี และงานอื่นๆ ในคณะฯ
รายได้เกิดขึ้นจากการใช้สัญลักษณ์ หักค่าใช้จ่ายแล้ว มอบให้กองทุนคณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์


 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ถนน กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์
 • อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
Contact
 • +66 (0)7428-9555
 • +66 (0)7428-6657
 • Fax (0)7428-6676

Social Media


 •  facebook
 •  youtube