วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

คณะและหน่วยงานต่างๆ

 

หน่วยงานภายในคณะ

 งานอาคารและสถานที่

         (ติดต่อขอเปิดรหัสระบบขอใช้รถออนไลน์ได้ที่คุณจรัล โทร.9514)

 งานพัสดุ

 งานสารสนเทศ

 งานโสตทัศนูปกรณ์

 านกิจการนักศึกษา

  

 งานวิจัย

 งานบริการการศึกษา

  

 านบัณฑิตศึกษา  

านการเงิน

านทรัพยากรมนุษย์

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade