วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

วิสัยทัศน์


“คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน”

 
พันธกิจ


พันธกิจ 1   สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

พันธกิจ 2   ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21

พันธกิจ 3  ทำนุบำรุงส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อธำรงความเป็นไทย และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม

 

ค่านิยม


คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม          

 

เป้าประสงค์

 


 

เป้าประสงค์ 1 

เพื่อผลิตและเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ดัชนีชี้วัด

1. สัดส่วนผลงานทางวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรมและพัฒนามนุษย์ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI / SCOPUS
2. จำนวนครั้งที่บทความได้รับการอ้างอิง (Citation)
3. จำนวนสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านการพัฒนามนุษย์
4. จำนวนแหล่งเรียนรุ้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายู
5. จำนวนสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และคาบสมุทรมลายูที่เผยแพร่และให้บริการ

เป้าประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษที่ 21

ดัชนีชี้วัด

1. จำนวนหลักสูตรที่ร่วมผลิตกับสถานประกอบการ (WIL)
2. จำนวนหลักสูตรร่วมผลิตกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับนานาชาติ
- ระดับปริญญาตรี
- ระดับบัณฑิตศึกษา
3. จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร Life Long Learning

เป้าประสงค์ 3

เพื่อบริการวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และ/หรือนำไปสู่นวัตกรรมทางสังคม

ดัชนีชี้วัด

1. จำนวนชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
2. ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการของคณะที่เพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ 4

เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์รวมสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของคณะที่ตอบสนองพันธกิจ

ดัชนีชี้วัด

1. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
2. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
3. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
4. ระดับความผูกพันต่อองค์กร

เป้าประสงค์ 5

การบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล

ดัชนีชี้วัด

1. ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 300 คะแนน (EdPEx 300)
2. จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาเพิ่มขึ้น

  • ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade