อาจารย์กรุณา วงศ์ผาสุกโชติ MRS.Karuna WongphasukchotePhone: 074 286737,074 286761
CV
 

ดร.สิตา มูสิกรังษี

Dr.Sita MusigrungsiPhone: 074 286693
CV
 

ผศ.ดร.กฤติยา รัตนกานตะดิลก

Asst.Prof.Dr.Gritiya
RattanakantadilokPhone: 074 286679
CV
 

รศ.ดร.อดิศา แซ่เตียว

Assoc.Prof.Dr.Adisa TeoPhone: 074 286775
 

รศ.ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์ Assoc.Prof.Dr.Kemtong
SinwongsuwatPhone: 074 286660 ,074 286771
 

ดร.สมฤดี คงพุฒ

Dr.Somruedee KhongputPhone: 074 286777
CV
 

ดร.จอมใจ สุทธินนท์

Dr.JomJai  SudhinontPhone: 074 286689
 

อาจารย์อภิญญา จงวัฒนไพบูลย์

Mrs.Apinya JongwattanapaiboonPhone: 074 286692
 

อาจารย์ชุติมา สว่างวารี

MRS.Chutima  SwangvareePhone: 074 286767
 

ดร.อุษา อินทรักษา

Dr.Usa IntharaksaPhone: 074 286794
 

ผศ.ดร.ไซนี แวมูซอ Asst.Prof.Dr.Zainee WaemusaPhone: 074 286705, 074 286790
CV
 

รศ.ดร.นิสากร จารุมณี

Assoc.Prof.Dr.Nisakorn CharumaneePhone: 074 286773
 

อาจารย์นราธิป จินดาพิทักษ์ Mr.Naratip JindapitakPhone: 074 289513

ดร.พนิดา สุขศรีเมือง

Dr.Panida SukseemuangPhone: 074 286769
CV
 

ดร.ปริวัฒน์ ธาราฤดี

Dr.Pariwat ThararuedeePhone: 074 286757
 

ดร.อุไรวรรณ แซ่อ๋อง

 

Dr.Uraiwan Sae-OngPhone: 074 289523
                              no image   

อาจารย์มูนีร แลฮะ

Mr.Munir Laeha


 

Phone: 074 286784
CV
 

ดร.อัญชนา รักทอง

Dr.Anchana RukthongPhone: 074 - 286792
CV
no image   

ดร.พธสน  ใจห้าว

Dr.Patson Jaihow 


 

Phone: 074-289523
CV

อาจารย์เสกข์สิทธิ์ เพ็ชรชินเลิศ

Mr.Sakesit PetchinalertPhone: 074 - 289526
 
CV

อาจารย์ฐิติภัสร์  วัฒธาจารุเกียรติ

Miss Thitipat WatthajarukiatPhone: 074 - 286739
CV

อาจารย์กรศักย์  ตันติวิชช์

Mr Kornsak TantiwichPhone: 074 - 289503
CV

อาจารย์วนิต้า  มัสตัน

Miss Wanita  MastanPhone: 074 - 286684
CV

ดร.อุไรวรรณ รัตนพันธ์ หนูนคง

Dr.Uraiwan

Rattanapan Noonkong


 

Phone: 074 - 286765
CV
  

อาจารย์พรเทพ งามอร่ามวรางกูร

Mr.Pornthep NgamaramwarangkulPhone: 074 - 286791
CV
 
  

ดร.พิมพวรรณ ใช้พานิช

Dr.Pimpawan ChaipanitPhone: 074 - 286772
CV
   

 

 

 

ภาษาญี่ปุ่น

อาจารย์สุกัญญา ทองดีนอก

Miss Sukanya ThongdeenorkPhone: 074 286690
 

 

ภาษาเกาหลี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิราพร จันจุฬา

Asst.Prof.Jiraporn JanjulaPhone: 074 286789
 

Dr. HOA HYUN ANPhone: 074 289510
CV

 

ภาษามลายู

 

อาจารย์วนิดา  เต๊ะหลง

Miss Wanida TehlongPhone: 074 286770
CV
 


 

 

อาจารย์บุญทิวา จันทรเจริญ

Mrs.Bunthiwa JantarajaroenPhone: 074 286799

อาจารย์อรณิช แซ่จัน

Miss Oranich SaejanPhone: 074 286783
CV

อาจารย์ณัฐพร แซ่เตีย

Miss Nattaporn SaetiaPhone: 074 286679

อาจารย์ทิศาชล แซ่ฟุ้ง

Miss Tisachon SaefungPhone: 074 289525
 

MRS.LIN FUPhone: 074 286744
CV
 

MR.FENGLONG ZHANGPhone: 074 289502
CV
 

อาจารย์คมสัน สโรชวิกสิต

Mr.Komson SarochawiksitE-mail: komson.s@psu.ac.th
Phone: 074 286793
CV
 

ดร.ฐิติวรรณ  ชีววิภาส

Dr.Thitiwan CheewawiphasPhone: 074 289528
CV
 
 

Ms.SHUAISHUAI ZHANGPhone: 074 286742
CV
 

ดร.อรกัญญา โรจนวานิชกิจ

Dr.Onkanya RojanawanichkijPhone: 074 286797
CV
 

ดร.นิธิตยา สุนทรธรรมนิติ

Dr.Nititaya SoontornthamnitiPhone: 074 289522
CV
 

Mr.Gregory David Olivier


 

Phone: 074 286779
CV
 

Mr.Steffen Paul Ruholl


 

Phone: 074 286680
CV

Mr.Jens Martin FranzPhone: 074 286795
CV

 

Mr. Juang Rudianto Putra


 

Phone: 074 286786
CV
 

Mr.Yaruingam Phungshok Shimray


 

Phone: 074 286683
CV

Mr.Jarren Scott Hildebrandt


 

Phone: 
CV

Asst.Prof.Dr.Kristof  Savski


 

Phone: 074 286766
 CV
 

 

Mr. Luke Jobert Earl Comprendio


 

Phone: 074 286776
CV