วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม

Asst.Prof.Dr.Kanda Janyam


E-mail: kanda.j@psu.ac.th
Phone: 074 286748
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์

Assoc.Prof.Dr.Punya Tepsing


Phone: 074 286728
 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย และหีม

Assoc.Prof.Dr.Kasetchai Laeheem


Phone: 074 286678 , 6702
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์

Asst.Prof.Dr.Rewadee Ungpho


Phone: 074 286703
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์

Asst.Prof.Dr.Komson Wongwan


Phone: 074 286724 , 6701
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณนะ หนูหมื่น

Assoc.Prof.Dr.Wanna Numun


Phone: 074 289535
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์

Asst.Prof.Dr.Jomkwan Sudhinont


Phone:  074 289507
 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ

Assoc.Prof.Dr.Wanchai
Dhammasaccakarn


Phone: 074 286723
 

อาจารย์เฉลิมวุฒิ วิจิตร

Mr.Chalermwut Wijit


Phone: 074 289530
 

อาจารย์ณัชรดา สมสิทธิ์

Miss Natrada Somsith


Phone: 074 286736
 

ดร.บุษกร โกมลตรี

Dr.Busakorn Komontree


Phone: 074 286726
 

รองศาสตราจารย์สุเมธ พรหมอินทร์

Assoc.Prof.Sumet Promin


Phone: 074 286749 , 074 2869548
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐ อังศุวิริยะ

 

Assoc.Prof.Dr.Natha Angsuviriya


Phone: 074 286756
 

ดร.สุรพงษ์ ยิ้มละมัย

Dr.surapong Yimramai


Phone: 074 286740
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ

Asst.Prof.Dr.Nopadol Nimsuwan


Phone: 074 286729
 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์

Assoc.Prof.Dr.Utai Parinyasutinun


Phone: 074 286735
 

ดร.บัณฑิตา ฮันท์

Dr.Banthita Hunt


Phone: 074 289511
 

รองศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ

 

Assoc.Prof.Aim-on Jiaramat


Phone: 074 286727
 

อาจารย์แทนพันธ์ เสนะพันธุ์ บัวใหม่

Mr.Thaenphan Senaphan Buamai


Phone: 074 289521
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์

Asst.Prof.Sarut Petchsakunwong


Phone: 074 286799
CV
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรฎา มาตยากร

 

Asst.Prof.Dr.Korada Mattayakorn


Phone: 074 286755
 

อาจารย์เครือมาศ ชาวไร่เงิน

Miss Crumas Chawraingern


Phone: 074 286694
CV
 

อาจารย์วิฑูรย์ เมตตาจิตร

Mr.Vitoon Mettajit


Phone: 074 289513
 

ดร.จตุพร เพชรบูรณ์

Dr.Chatuporn Petchaboon


Phone: 074 289508

ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง

Dr.Howhan Thaveeseng


Phone: 074 286747
 

ดร.พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์

 

Dr.Pichamon Boonsit 


Phone: 074 286471
CV
   
 

ดร.ธิติพัทธ์ บุญปก

Dr.Thitipat Boonpok


Phone: 074 286731
CV
 

อาจารย์ยุนิดา วิริโย

Miss Yunida Viriyo


Phone: 074 286734
CV
 

ดร.อภิชญา แก้วอุทัย

Dr.Apichaya Kaewuthai


Phone: 074 286738
CV