ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
(Center for Innovation and Inclusive Education) 

นางสาวธันยาภรณ์ ไกรน้อย

Miss Thanyaporn Krainoi


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: tunyaporn.gr@psu.ac.th
Phone: 074 286762

description

นางผกามาศ ไชยกูล

Mrs.Pakamart Chaiyakul


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: pakamart.t@psu.ac.th
Phone: 074 286719

description

นางสาวศิรินภา โชติกมาศ

Miss Sirinapha Chotikamart


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: sirinapha.c@psu.ac.th
Phone: 074 286722

description