ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
(Language and Academic Outreach Center) 
 

นางจิราภรณ์ หกสี

Mrs.Jiraporn Hoksee


พนักงานธุรการ ระดับ ส3
(General Service Officer 3)
E-mail: jiraporn.h@psu.ac.th
Phone: 074 286655
description
                                      

นางสาวเพียงเพ็ญ สิทธิจันทร์

Miss Phiangphen Sitthichan


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: phiangphen.si@psu.ac.th
Phone: 074 289505

description