ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning Center) 
 

นางสาวจรรยา หีดแก้ว

Miss Janya Heetkaew


นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
(Educator, Professional Level)
E-mail: l.janya@hotmail.com
Phone: 074 286706
description
 

นางสาวภัทรพร เกศมงคล

Miss Phataraporn Katmongkol


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286658
description
   

นายศุภกิตติ์  ทองทวี

MR. Supakit Tongtawee


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286745
description