งานอาคารสถานที่และกายภาพ (Physical Facilities Section)
 

นางสาวรวิษฎา โสบุญ

Miss Rawisada Soboon


ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน
(General Affairs Officer)
Phone: 074 286650
 

นายภูวิศ รัตนพงษ์

Mr.Phuwit Rattanaphong


พนักงานรักษาความปลอดภัย
E-mail: phuwit.r@psu.ac.th
Phone: 074 289500
description
 

นายวุฒิชัย บุญแท้

Mr.Wuttichai Buntae


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286653
description
 

นางสาวศรีสุดา ศรีทะชะ

MISS Srisuda Sreetacha


แม่บ้าน
E-mail: 
Phone: 074 286650-3
description
 

นายชัยยะ สุวรรณมณี

Mr.Chaiya Suwanmanee


วิศวกร
(Engineer)
E-mail: chaiya.su@psu.ac.th
Phone: 074 289500
description
 

นางสมบูรณ์ หาญกล้า

Mrs.Somboon Harnkar


แม่บ้าน
E-mail: 
Phone: 074 286650-3
description
 

นายพงศ์ภพ สกุลเอี่ยม

Mr.Pongpop Skulaiem


พนักงานขับรถยนต์
Phone: 074 289536
description
 

นางละออ ศรีสวัสดิ์

Mrs.La-o Seesavat


แม่บ้าน
E-mail: 
Phone: 074 286650-3
description
 

นายพิเชฐร วิจิตร 

Mr.Pichet Wijit


พนักงานขับรถยนต์
Phone: 074 289536
 

นางสาวมยุรี เกตุราช

Miss Mayuree Katerad


แม่บ้าน
E-mail: 
Phone: 074 286650-3
description
 

นายปัญญา ทับรอด

Mr.Panya Tubrod


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Phone: 074 286666
description
 

นางประดับ จันมิตร

Mrs.Pradup Janmit


แม่บ้าน
E-mail: 
Phone: 074 286650-3
description
 

นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์

Mr.Supamit Srisawat


พนักงานรักษาความปลอดภัย
E-mail: supamit.s@psu.ac.th
Phone: 074 286666
description
 

นางทิพานัน ติณโสภารัตน์

Mrs.Tipanan Tinasopharat


แม่บ้าน
E-mail: 
Phone: 074 286650-3
description
 

นายอาดีนันท์ เกศมงคล

Mr.Adeenun Gasmongkon


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Phone: 074 286666
description
 

นายจิรวัฒน์ พรมสมปาน 

Mr.Jirawat Promsompan


พนักงานรักษาความปลอดภัย
Phone: 074 286666
description