งานส่วนกลางและเลขานุการ
(General Affairs and SecretarySection 

นางสุนันท์ ดวงสุวรรณ

MRS.Sunan Dounguwan


พนักงานธุรการ ระดับ ส3
(General Service Officer 3)

E-mail: sunan.d@psu.ac.th
Phone: 074 286709

description

นางนุชนารถ สุขสวัสดิ์

MRS.Nuchanart Suksawat


พนักงานธุรการ
(General Affairs Officer)
E-mail: nuchanart.s@psu.ac.th
Phone: 074 286651
description

นางศิรินันต์ ชานุ

MRS.Sirinan Chanu


พนักงานบริการ

E-mail: sirinan.c@psu.ac.th
Phone: 074 286709

description

นางชนัญญา  มีงาม
Mrs.Chananya Meengam

 


 

นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

 

E-mail: chananya.sa@psu.ac.th
Phone: 074 289506
description

 

นางสาวชิตญา อภัยพงศ์

Miss Chitaya Apaipong


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: chitaya.a@psu.ac.th
Phone: 074 286682

description