งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
(International Relations and Communication Affairs Section) 

นางสาวอรุณพร แซ่เตีย

Miss Arunporn Saetia


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286654
description
 

นางสาวชณัฐกานต์ โสมพะยอม

Miss Chanattakarn Sompayom


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286657
description