งานวิจัยและวารสาร (Research and Journal Section) 
 

นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์

Miss Suchada Kongsawat


นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
(Educator, Professional Level)
E-mail: suchada.k@psu.ac.th
Phone: 074 286675
description
 

นางสาววราภรณ์ หนูสงศ์

Miss Waraporn Noosong


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: waraporn.no@psu.ac.th
Phone: 074 286675
description