งานพัสดุ (Supplies and Property Section) 

นางสมใจ ยันตศิริ

MRS.Somjai Yantasiri


นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ
(Supply Analyst, Professional Level)

E-mail: somjai.p@psu.ac.th
Phone: 074 286715

description

นางนภสร ภักดี

MRS.Nouppasorn Pakdee


ผู้ปฎิบัติงานบริหารปฎิบัติงาน
(General Affairs Officer)

E-mail: nouppasorn.p@psu.ac.th
Phone: 074 286671

description

นายสรศักดิ์ พันธ์แก้ว

MR.Sorasak Pankeaw


นักวิชาการพัสดุ
(Supply Analyst)

E-mail: sorasak.p@psu.ac.th
Phone: 074 286671

description

นางสาวสุมาท ขาวกระจ่าง

Miss Sumart  Khawkrajang


นักวิชาการพัสดุ
(Supply Analyst)

E-mail: sumart.k@psu.ac.th
Phone: 074 286659

description