งานแผนประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
(Planning, Quality Assurance and Information Section)

นางอัญญรัตน์ ตั่นไพโรจน์

MRS.Anyarat Tanpairoj


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
(Plan ane Policy Analyst, Professional Level)
 
 Email: aunyarat.t@psu.ac.th
 Phone: 074 286717

description

นางสาววรรณวิมล วงศ์ถาวร

Miss Wanwimon Wongthavorn


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: wanwimon.w@psu.ac.th
Phone: 074 289531

description

นายบรรณกร แซ่ลิ่ม

MR.Bannagorn Saelim


นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
(Educator, Professional Level)

E-mail: bannagorn.s@psu.ac.th
Phone: 074 289531

description

นายจรัล บูลวิบูรณ์

MR.Charan Boonviboon


นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)

E-mail: charan.b@psu.ac.th
Phone: 074 289514

description

นายเสกสรร มาลานุสรณ์

MR.Sakesun Malanusorn


นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)

E-mail: sakesun.m@psu.ac.th
Phone: 074 286716

description

นายธนพล กิ่งภูเขา

MR.Thanaphon Kingpukhao


นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)

E-mail: thanaphon.k@psu.ac.th
Phone: 074 289514

description