งานบัณฑิตศึกษา (Graduate Studies Section) 

นางวาสนา วงศ์ชนะ

Mrs.Wasana Wongchana


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: wasana.w@psu.ac.th
Phone: 074 286718
description

นางนิศากร เหมะรักษ์

Mrs.Nisakorn Hemarak


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: nisakorn.h@psu.ac.th
Phone: 074 286798
description

นายกิตติปัทม์  แสงงาม

Mr.Kittipat  Sangngam


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: kittipat.sa@psu.ac.th
Phone: 074 286721
description