งานบริการการศึกษา (Educational Service Section) 

นางสลักใจ ศรีธราดล

Mrs.Saluckjai Sritharadol


นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(Educator)

E-mail: saluckjai.s@psu.ac.th
Phone: 074 286710

description

 

นางสาวจิราพร บุญช่วย

Miss Jiraporn Boonchouy


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: jiraporn.bo@psu.ac.th
Phone: 074 286711

description

 

 นายพิรุณ  ลุ้งใหญ่

 Mr.Pirun  Lungyai             


 นักวิชาการอุดมศึกษา
 (Educator)
 E-mail: pirun.l@psu.ac.th
 Phone: 074 289538
description

นายจิรภัทร รัตนสังข์

MR.Jiraphat Rattanasang


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286673
description

นางสาวสายชล แจ้งเจษฎา

Miss Saichon Jangjetsada


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
Phone: 074 286708
description

นางสาวอัสมูนี อิสสะมะแอ

Miss Asmunee Issama-air


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)
E-mail: asmunee.i@psu.ac.th
Phone: 074 289504
description
 

นางกัญญา  เฮ่งประดิษฐ์

MRS. Kanya Hengpradit


ผู้ปฎิบัติงานบริหารชำนาญงาน
(General Affairs Officer)
E-mail: kanya.h@psu.ac.th
Phone: 074 289543
description
 

นายนพพร จันทร์แป้น

Mr.Nopporn Junpan


ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงาน
E-mail: nopporn.j@psu.ac.th
Phone: 074 286652
description
 

นายกฤษดา ฤทธิ์เดช

Mr.Kritsada Ritdech


นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ (Educator)
E-mail: kritsada.r@psu.ac.th
Phone: 074 286667
description
 

นายนพรัตน์ อินอุทัย

Mr.Nopparat Inuthai


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(Audio-Visual Technical Officer)
E-mail: nopparat.i@psu.ac.th
Phone: 074 286669
description
 

นายประยุทธ วิมุตตา

Mr.Prayut Wimutta


พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
(Worker)
E-mail: prayut.w@psu.ac.th
Phone: 074 286712
description
 

นายจักรพันธ์  รัตนพงษ์

Mr.Jakkapan  Rattanapong


พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
(Worker)
E-mail: jakkapan.ra@psu.ac.th
Phone: 074 286712
description