งานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Section) 
 

นางสาวเขมณัฏฐ์ มาศวิวัฒน์

Miss Khemmanat Matwiwat


บุคลากรชำนาญการพิเศษ
(Personnel Officer, Senior Professional Level)

E-mail: khemanat.m@psu.ac.th

Phone: 074 286714

description

นางสาวนิสาชล สันหมาน

MISS Nisachon Sunmarn


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: nisachon.s@psu.ac.th
Phone: 074 289541

description

นางสาวกัลยกร นราวัฒนะ

MISS Kunyakorn Narawatthana


นักวิชาการอุดมศึกษา
(Educator)

E-mail: kunyakorn.n@psu.ac.th
Phone: 074 289519

description