งานการเงิน (Finance and Accounting Section) 

นางสาวกัลยา พัชบูรณ์

Miss Kanlaya Patchaboon


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(Finance and Accounting Techical Officer)
 
E-mail: kanlaya.p@psu.ac.th
Phone: 074 286713

description

นางสาวอุษา สุวรรณรัตน์

Miss Usa Suwannarat


นักวิชาการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Technical Officer)
 
E-mail: usa.suw@psu.ac.th
Phone: 074 286672

description

นางสาวฐิตารีย์  สิริจิรพงศ์

Miss Thitaree Sirijiraphong


นักวิชาการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Technical Officer)
 
E-mail: thitaree.si@psu.ac.th
Phone: 074 289533

นางสาวนพรัตน์  กุละปาลานนท์

Miss Nopparat Kulapalanont


นักวิชาการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Technical Officer)
 
E-mail: nopparat.k@psu.ac.th
Phone: 074 286674