วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

 

 

 

 

ประวัติคณะ


          แนวคิดในการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ได้เริ่มมาตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 5 และดำเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งถึงแผนฯ ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2536-2539) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงได้เสนอทบวงมหาวิทยาลัยขอจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เพื่อรองรับและดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาศึกษาทั่วไป สนองตอบต่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยโดยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาการวิจัย รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

          ในปี พ.ศ.2538 คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เสนอร่างโครงการจัดตั้งคณะ ศิลปศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตามขั้นตอน และสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2538 จากนั้นดำเนินการเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2540

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ลงนามอนุมัติให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.2540 (จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์) โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 114 ตอนที่ 47 ก วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2540 ซึ่งมีผลบังคบใช้ในวันถัดมา และได้กำหนดปริญญาในสาขาศิลปศาสตร์ กำหนดสีประจำสาขาในคณะศิลปศาสตร์ เป็นสีแดงส้มโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฏีกาเล่ม 116 ตอนที่ 53 ก วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2542

          คณะศิลปศาสตร์แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ภาควิชา คือภาควิชาสารัตถศึกษาและภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 76 ง หน้า 35 ข้อ 14 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2542 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีคำสั่งที่ 1543/2542 ตัดโอนตำแหน่งและเงินเดือนอาจารย์และข้าราชการจากภาควิชาสารัตถศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มาสังกัดคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 เป็นต้นมา

คณะศิลปศาสตร์ประกอบด้วย 2 ภาควิชา คือ
1. ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ (Department of Languages and Linguistics)
โทรศัพท์ 0-7428-6798 โทรสาร 0-7428-6762 E-mail : tunyaporn.g@psu.ac.th

         จัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เขมร จีน เกาหลี มลายูและภาษาต่างประเทศอื่นๆ และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีนนอกจากนั้น ยังจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท           หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ภาคปกติ โดยมุ่งเน้นความรู้ที่จำเป็นและการวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ


2. ภาควิชาสารัตถศึกษา (Department of Educational Foundation)
โทรศัพท์ 0-7428-6722 โทรสาร 0-7428-6722 E-mail : phiangphen.s@psu.ac.th

          จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กีฬา พลศึกษา และนันทนาการ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความรอบรู้ มีทักษะ ทัศนะกว้างไกล เข้าใจธรรมชาติแวดล้อม สภาพสังคม เข้าใจตนเองและผู้อื่น พร้อมทั้งสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต             สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ และสาขาชุมชนศึกษา นอกจากนั้นยังจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท                               หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ สาขาวิชาภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์ ภาคปกติ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ

 

จุดเด่นคณะ


          คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะเดียวในวิทยาเขตหาดใหญ่ที่จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พลศึกษา ภาษา และภาษาศาสตร์ ที่เน้นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น คณะฯ มีพันธกิจที่จะเสริมสร้างบัณฑิตให้สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข มีทัศนะกว้างไกล เข้าใจปัญหา และเรียนรู้วิธีแก้ไขอย่างสันติ นอกจากนี้คณะศิลปศาสตร์ยังเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์แก่ภูมิภาค และขยายผลไปสู่สากล โดยเน้นการทำงานเป็นทีมและสหศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง และบริการวิชาการสู่ชุมชนในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพประชากรในภูมิภาค

ตลาดแรงงาน


          ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถเข้าทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น งานบริการ งานประชาสัมพันธ์ งานสื่อสารธุรกิจ งานมัคคุเทศก์ งานสำนักงาน งานเลขานุการ งานสอน งานวิชาการทางภาษา งานพิธีกร/ผู้ประกาศ งานจัดการทางวัฒนธรรมและประกอบอาชีพอิสระ เช่น         งานแปล ล่าม เป็นต้น

ดอกไม้และสีคณะ


           สีของคณะ คือ สีแดงส้ม (รหัสสี #CA0606)

          สัญลักษณ์ คือ ดอกเข็มเศรษฐี

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade