วิสัยทัศน์ : คณะศิลปศาสตร์มีความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ มุ่งสู่การเป็นคณะชั้นนำทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน ค่านิยม : คณะศิลปศาสตร์ มุ่งพัฒนา รักษาคุณธรรม นำสังคม

administrator
 
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา  จันทร์แย้ม
AsstProfDrKanda Janyam

คณบดี
Dean
E-mail: kanda.j@psu.ac.th
Phone: 074 286700
 calendar
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  อึ้งโพธิ์

AsstProfDrRewadee Ungpho


รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ
Associate Dean for Administration and Special Affairs
E-mail: rawadee.u@psu.ac.th
Phone: 074 289542
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง  สินวงศ์สุวัฒน์

Assoc. Prof. Dr. Kemtong Sinwongsuwat


รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม
Associate Dean for Research, Innovation, and Social Responsibility
E-mail: kemtong.s@psu.ac.th
Phone: 074 286660
calendar
 
 

ดร.อัญชนา  รักทอง

DrAnchana Rukthong


รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
Associate Dean for Educational Affairs
Phone: 074 286703
calendar
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซนี  แวมูซอ

AsstProfDrZainee Waemusa


รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Associate Dean for International Relations
and Communication Affairs

Phone: 074 286705
calendar
   
  รองศาสตราจารย์ ดร.เกษตรชัย  และหีม

AssocProfDrKasetchai Laeheem


รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและโครงสร้างองค์กร
Associate Dean for Organizational System
and Infrastructure Development

E-mail: kasetchai.la@psu.ac.th
Phone: 074 286702
calendar
 
ดร.สิตา มูสิกรังษี

DrSita Musigrungsi


รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Associate Dean for Student Development
and Alumni Relations

Phone: 074 286701
calendar
    
 
ดร.บัณฑิตา ฮันท์
Dr.Banthita Hunt

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
Assistant Dean for Academic Services
Phone: 074 289544
calendar
    
 
ดร.สมฤดี คงพุฒ
Dr.Somruedee Khongput

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
Assistant Dean for Self-Access Learning Enhancement
Phone: 074 286777
calendar
  
  อาจารย์ชุติมา สว่างวารี

Mrs. Chutima Swangvaree


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
Head of Department of Foreign Languages
 Phone: 074 286767
calendar
CV
 
       ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง

Dr. Howhan Thaveeseng


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาสังคม วัฒนธรรม
และการพัฒนามนุษย์
Head of Department of Society, Culture, and Human Development
Phone: 074 289515
calendar
CV
 

หน่วยงาน

academicaffairs
eBooking Room  
research2
student  
graduage2
journal  
finance
psu-tep  
it
sharepoint
 
salc database
 
e-meeting B journal  
 หนวยงานภายใน check  
emm ekm  
time stamp  
psu
 mis
lms
 hr
regis
 TOR
sis
 edoc
webmail
 tmm2
TQF  grade