ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ

          ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานหนึ่ง    ในกำกับของคณะศิลปศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ดำเนินงานภายใต้พันธกิจหลักของ  คณะศิลปศาสตร์ด้านบริการวิชาการ คือ สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านภาษา วัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยให้บริการวิชาการ จัดอบรม ประชุม สัมมนา การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก หรือโครงการที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน บริการด้านการแปลเอกสาร บริการจัดทดสอบด้านภาษา รองรับความต้องการของชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ ดังนี้

จัดอบรม

  • ด้านภาษาอังกฤษ เช่น อบรม Conversation  อบรม Basic Writing   อบรม Essay Writing  และอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
  • ด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษามลายู ภาษาเกาหลี
  • ด้านวัฒนธรรม และการพัฒนามนุษย์ เช่น การพัฒนาการพูด การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพ จิตวิทยา ศิลปะปฏิบัติ ดนตรีไทย ดนตรีสากล การออกกำลังกาย ลีลาศ กีฬา มัคคุเทศก์ ฯลฯ

จัดทดสอบ

บริการแปลเอกสาร
          
ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษามลายู ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นภาษาไทย และแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

บริการจัดทัศนศึกษาในแนวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารบริหารคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Tel: 0-7428-6655, 0-7428-9505  Fax: 0-7428-6707
E-mail: laoc.psu@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/LAOCPSU
Website: http://www.libart.psu.ac.th