กำหนดการสอบ HSK / HSKK
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปี 2564

     ประเภท
     การสอบ
           วันสอบ
 วันประกาศ
        รายชื่อ/ห้องสอบ
                  Paper-Based
Internet-Based
      วันหมดเขต
       รับสมัคร
     วันประกาศผลสอบ
วันหมดเขต
รับสมัคร
วันประกาศ
            ผลสอบ
   HSK, HSKK*

9 มกราคม 2564
(วันเสาร์)

4 มกราคม 2564

       13 ธ.ค. 63      9 กุมภาพันธ์ 2564
    (ประกาศผล Paper/HSKK)
  30 ธ.ค. 63      25 มกราคม 2564
        HSK

6 กุมภาพันธ์ 2564
(วันเสาร์)

    1 กุมภาพันธ์ 2564
       10 ม.ค. 64        13 มีนาคม 2564

  27 ม.ค. 64

       1 มีนาคม 2564

        HSK

7 มีนาคม 2564
(วันอาทิตย์)

      1 มีนาคม 2564              -
                 -   25 ก.พ. 64       22 มีนาคม 2564
   HSK, HSKK*

20 มีนาคม 2564
(วันเสาร์)

      15 มีนาคม 2564        21 ก.พ. 64     20 เมษายน 2564
    (ประกาศผล Paper/HSKK)
  10 มี.ค. 64      5 เมษายน 2564
   HSK, HSKK*

10 เมษายน 2564
(วันเสาร์)

      5 เมษายน 2564       14 มี.ค. 64    17 พฤษภาคม 2564
    (ประกาศผล Paper/HSKK)
  31 มี.ค. 64      26 เมษายน 2564
   HSK, HSKK*

15 พฤษภาคม 2564
(วันเสาร์)

    10 พฤษภาคม 2564        18 เม.ย. 64

15 มิถุนายน 2564

    (ประกาศผล Paper/HSKK)
   5 พ.ค. 64    31 พฤษภาคม 2564
        HSK

19 มิถุนายน 2564
(วันเสาร์)

    14 มิถุนายน 2564        23 พ.ค. 64     19 กรกฎาคม 2564    9 มิ.ย. 64      5 กรกฎาคม 2564
   HSK, HSKK*

18 กรกฎาคม 2564
(วันอาทิตย์)

     12 กรกฎาคม 2564        21 มิ.ย. 64

18 สิงหาคม 2564

    (ประกาศผล Paper/HSKK)
   8 ก.ค. 64       2 สิงหาคม 2564
        HSK

22 สิงหาคม 2564
(วันอาทิตย์)

      16 สิงหาคม 2564        26 ก.ค. 64      22 กันยายน 2564   12 ส.ค. 64       6 กันยายน 2564
        HSK

11 กันยายน 2564
(วันเสาร์)

      6 กันยายน 2564        15 ส.ค. 64       18 ตุลาคม 2564   1 ก.ย. 64      27 กันยายน 2564
   HSK, HSKK*

17 ตุลาคม 2564
(วันอาทิตย์)

      11 ตุลาคม 2564        20 ก.ย. 64

17 พฤศจิกายน 2564

    (ประกาศผล Paper/HSKK)
   7 ต.ค. 64    1 พฤศจิกายน 2564
        HSK

6 พฤศจิกายน 2564
(วันเสาร์)

     1 พฤศจิกายน 2564              -
                -   27 ต.ค. 64   22 พฤศจิกายน 2564
        HSK

20 พฤศจิกายน 2564
(วันเสาร์)

    15 พฤศจิกายน 2564        24 ต.ค. 64      20 ธันวาคม 2564   10 พ.ย. 64       6 ธันวาคม 2564
   HSK, HSKK

5 ธันวาคม 2564
(วันอาทิตย์)

    29 พฤศจิกายน 2564        8 พ.ย. 64

5 มกราคม 2565

    (ประกาศผล Paper/HSKK)
  25 พ.ย. 64      20 ธันวาคม 2564
       
หมายเหตุ  1. คณะจะแจ้งเลขที่นั่งสอบทาง Email ตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ผ่านระบบ http://www.chinesetest.cn/
                 และสามารถดูรายชื่อและห้องสอบได้ที่ 
http://www.libarts.psu.ac.th/    
              2. สอบ HSKK* สอบเฉพาะ Internet-Based เท่านั้น
              3. ผู้สอบต้องอัพโหลดรูปสุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา พื้นหลังสีขาวหรือสีฟ้า ขนาดไม่เกิน 100 MB
                นามสกุลเป็น JPEG, GIF หรื PNG เท่านั้น

             4. วันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นวันปิดรับชำระเงิน
 

ค่าสมัครสอบ HSK / HSKK

ระดับ

ค่าสมัครสอบ (บาท)

HSK ระดับ 1

500 บาท

HSK ระดับ 2

700 บาท

HSK ระดับ 3

900 บาท

HSK ระดับ 4

1,200 บาท

HSK ระดับ 5

1,600 บาท

HSK ระดับ 6

2,000 บาท

HSKK ระดับต้น

500 บาท

HSKK ระดับกลาง

700 บาท

HSKK ระดับสูง

800 บาท

เวลาสอบ HSK / HSKK

ระดับที่สอบ

เวลาที่สอบ

หมายเหตุ

HSK ระดับ 2

         09.00 – 09.55 น.        ( 55 นาที)

เริ่มสอบเวลา 09.00 น.

HSK ระดับ 4

         09.00 – 10.45 น.        (105 นาที)

HSK ระดับ 6

         09.00 – 11.20 น.        (140 นาที)

HSK ระดับ 1

         13.30 – 14.10 น.        (  40 นาที)

เริ่มสอบเวลา 13.30 น.

HSK ระดับ 3

         13.30 – 15.00 น.        (  90 นาที)

HSK ระดับ 5

         13.30 – 15.35 น.        (125 นาที)

HSKK ระดับต้น

         16.00 – 16.20 น.        (  20 นาที)

เริ่มสอบเวลา 16.00 น.

HSKK ระดับกลาง

         16.00 – 16.23 น.        (  23 นาที)

HSKK ระดับสูง

         16.00 – 16.25 น.        (  25 นาที)

โครงสร้างข้อสอบ HSK:

HSK ระดับ 1                         40 นาที (40 ข้อ ฟัง 20 ข้อ / อ่าน 20 ข้อ)
HSK ระดับ 2                         55 นาที (60 ข้อ ฟัง 35 ข้อ / อ่าน 25 ข้อ)
HSK ระดับ 3                         90 นาที (80 ข้อ ฟัง 40 ข้อ / อ่าน 30 ข้อ / เขียน 10 ข้อ)
HSK ระดับ 4                       105 นาที (100 ข้อ ฟัง 45 ข้อ / อ่าน 40 ข้อ / เขียน 15 ข้อ)
HSK ระดับ 5                       125 นาที (100 ข้อ ฟัง 45 ข้อ / อ่าน 45 ข้อ / เขียน 10 ข้อ)

HSK ระดับ 6                       140 นาที (101 ข้อ ฟัง 50 ข้อ / อ่าน 50 ข้อ / เขียน 1 ข้อ)

วิธีสมัคร

1.   วิธีการสมัครสอบ เข้า Website http://www.chinesetest.cn/ สามารถอ่านวิธีการสมัครสอบ HSK online
     ได้ที่ วิธีการสมัครสอบ HSK online

2.   โอนเงินเข้าบัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์
                          สาขา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
                          ชื่อบัญชี: งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
                         เลขที่บัญชี: 565-4-00147-4

3.   ส่งข้อมูลการชำระเงิน HSK/HSKK  ได้ที่ http://bit.ly/3n777oN
                       

4.   การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ (LAOC) คณะศิลปศาสตร์ ได้รับหลักฐานการโอนเงินท่านแล้วเท่านั้น

5.   คณะศิลปศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าทดสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ประกาศยกเลิกการสอบโดยคณะศิลปศาสตร์เอง) ทางคณะศิลปศาสตร์
     ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการทดสอบและขอให้ผู้สมัครติดต่อขอรับเงินคืน
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากประกาศยกเลิกการทดสอบ

หมายเหตุ      ผู้ที่ประสงค์จะรับผลสอบสามารถดำเนินการได้คือ

            1.  ผู้เข้าสอบติดต่อรับผลสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ชั้น 1  คณะศิลปศาสตร์
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
               (หลังจากประกาศผลสอบภายใน 1 สัปดาห์) หลังจากนั้นติดต่อขอรับผลสอบได้ที่สถาบันขงจื๊อ
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 4 หรือ

           2.  รับผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น (ติดแสตมป์ขั้นต่ำ 37 บาท)
                 2.1  จ่าหน้าซองระบุชื่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และที่อยู่ถึงตัวท่านเองบนซองน้ำตาล ขนาด A4 (22.5 x 32.5 ซ.ม.)
                        พร้อมติดแสตมป์ 37 บาท ให้กรรมการคุมสอบในวันสอบ
                 2.2  ผู้เข้าสอบสามารถติดตามและตรวจสอบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่
                  http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx

          3. ผู้เข้าสอบสามารถติดตามและตรวจสอบเส้นทางจดหมายได้เฉพาะไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น
              ทั้งนี้ ในกรณีไม่ได้รับผลสอบ ทางคณะจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น