กำหนดการสอบ HSK / HSKK
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปี 2563

     ประเภท
     การสอบ
           วันสอบ
 วันประกาศ
        รายชื่อ/ห้องสอบ
                  Paper-Based
Internet-Based
        วันรับสมัคร      วันประกาศผลสอบ
วันหมดเขต
รับสมัคร
วันประกาศ
            ผลสอบ
   HSK, HSKK

17 ตุลาคม 2563

12 ตุลาคม 2563

       23 ส.ค.63 -
       20 ก.ย. 63
  17 พฤศจิกายน 2563   7 ต.ค. 63     2 พฤศจิกายน 2563
        HSK

7 พฤศจิกายน 2563

    2 พฤศจิกายน 2563
              -                   -

  28 ต.ค.63

   23 พฤศจิกายน 2563

        HSK

21 พฤศจิกายน 2563

  16 พฤศจิกายน 2563        20 ก.ย. 63 -
       25 ต.ค. 63
    21 ธันวาคม 2563  11 พ.ย. 63      7 ธันวาคม 2563
   HSK, HSKK

6 ธันวาคม 2563

      1 ธันวาคม 2563        25 ต.ค. 63 -
       9 พ.ย. 63
    6 มกราคม 2564  26 พ.ย. 63       21 ธันวาคม 2563
       
หมายเหตุ  1. คณะจะแจ้งเลขที่นั่งสอบทาง Email ตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ ผ่านระบบ http://www.chinesetest.cn/ และทาง
                 http://www.libarts.psu.ac.th/    
              2. วันสุดท้ายของการรับสมัครเป็นวันปิดรับชำระเงิน
 

ค่าสมัครสอบ HSK / HSKK

ระดับ

ค่าสมัครสอบ (บาท)

HSK ระดับ 1

500 บาท

HSK ระดับ 2

700 บาท

HSK ระดับ 3

900 บาท

HSK ระดับ 4

1,200 บาท

HSK ระดับ 5

1,600 บาท

HSK ระดับ 6

2,000 บาท

HSKK ระดับต้น

500 บาท

HSKK ระดับกลาง

700 บาท

HSKK ระดับสูง

800 บาท

 

เวลาสอบ HSK / HSKK

ระดับที่สอบ

เวลาที่สอบ

หมายเหตุ

HSK ระดับ 2

         09.00 – 09.55 น.        ( 55 นาที)

เริ่มสอบเวลา 09.00 น.

HSK ระดับ 4

         09.00 – 10.45 น.        (105 นาที)

HSK ระดับ 6

         09.00 – 11.20 น.        (140 นาที)

HSK ระดับ 1

         13.30 – 14.10 น.        (  40 นาที)

เริ่มสอบเวลา 13.30 น.

HSK ระดับ 3

         13.30 – 15.00 น.        (  90 นาที)

HSK ระดับ 5

         13.30 – 15.35 น.        (125 นาที)

HSKK ระดับต้น

         16.00 – 16.20 น.        (  20 นาที)

เริ่มสอบเวลา 16.00 น.

HSKK ระดับกลาง

         16.00 – 16.23 น.        (  23 นาที)

HSKK ระดับสูง

         16.00 – 16.25 น.        (  25 นาที)

  

โครงสร้างข้อสอบ HSK:

HSK ระดับ 1                         40 นาที (40 ข้อ ฟัง 20 ข้อ / อ่าน 20 ข้อ)
HSK ระดับ 2                         55 นาที (60 ข้อ ฟัง 35 ข้อ / อ่าน 25 ข้อ)
HSK ระดับ 3                         90 นาที (80 ข้อ ฟัง 40 ข้อ / อ่าน 30 ข้อ / เขียน 10 ข้อ)
HSK ระดับ 4                       105 นาที (100 ข้อ ฟัง 45 ข้อ / อ่าน 40 ข้อ / เขียน 15 ข้อ)
HSK ระดับ 5                       125 นาที (100 ข้อ ฟัง 45 ข้อ / อ่าน 45 ข้อ / เขียน 10 ข้อ)

HSK ระดับ 6                       140 นาที (101 ข้อ ฟัง 50 ข้อ / อ่าน 50 ข้อ / เขียน 1 ข้อ)

วิธีสมัคร

1.   วิธีการสมัครสอบ เข้า Website http://www.chinesetest.cn/ สามารถอ่านวิธีการสมัครสอบ HSK online
     ได้ที่ วิธีการสมัครสอบ HSK online

2.   โอนเงินเข้าบัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์
                          สาขา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
                          ชื่อบัญชี: งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
                         เลขที่บัญชี: 565-4-00147-4

3.   ส่งข้อมูลการชำระเงิน HSK/HSKK    https://forms.gle/Sg2Rkh1akXHAYzWA8

4.   การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ (LAOC) คณะศิลปศาสตร์ ได้รับหลักฐานการโอนเงินท่านแล้วเท่านั้น

5.   คณะศิลปศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าทดสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ประกาศยกเลิกการสอบโดยคณะศิลปศาสตร์เอง) ทางคณะศิลปศาสตร์
     ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการทดสอบและขอให้ผู้สมัครติดต่อขอรับเงินคืน
ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากประกาศยกเลิกการทดสอบ

 

หมายเหตุ      ผู้ที่ประสงค์จะรับผลสอบสามารถดำเนินการได้คือ

 

            1.  ผู้เข้าสอบติดต่อรับผลสอบด้วยตนเองที่ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ชั้น 1  คณะศิลปศาสตร์
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
               (หลังจากประกาศผลสอบภายใน 1 สัปดาห์) หลังจากนั้นติดต่อขอรับผลสอบได้ที่สถาบันขงจื๊อ
               มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 4 หรือ

           2.  รับผลสอบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น (ติดแสตมป์ขั้นต่ำ 37 บาท)
                 2.1  จ่าหน้าซองระบุชื่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) และที่อยู่ถึงตัวท่านเองบนซองน้ำตาล ขนาด A4 (22.5 x 32.5 ซ.ม.)
                        พร้อมติดแสตมป์ 37 บาท ให้กรรมการคุมสอบในวันสอบ
                 2.2  ผู้เข้าสอบสามารถติดตามและตรวจสอบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่
                  http://track.thailandpost.com/tracking/default.aspx

              หมายเหตุ     ผู้เข้าสอบสามารถติดตามและตรวจสอบเส้นทางจดหมายได้เฉพาะไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น                                                            ทั้งนี้ ในกรณีไม่ได้รับผลสอบ ทางคณะจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น